(1)
Skorupinski, B. „Planungsethik“. TATuP 2019, 28, 74-75.