Decker, M. and Ladikas, M. (2004) “EU-Projekt: Technology Assessment in Europe; Between Method and Impact (TAMI)”, TATuP - Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung in Theorie und Praxis. DE, 13(1), pp. 71–80. doi: 10.14512/tatup.13.1.71.