[1]
C. Scherz, “Technik, Analyse, Innovation”, TATuP, vol. 17, no. 3, pp. 124-127, Nov. 2008.