[1]
B. Skorupinski, “„Planungsethik“”, TATuP, vol. 28, no. 2, pp. 74–75, Jul. 2019.