[1]
T. Redaktion, “Call for papers zum FIFF KOMMUNIKATION - Themenheft: ‘Sicherungsinfrastrukturen’: (Heft 3/97, erscheint September 1997)”, TATuP, vol. 5, no. 4, pp. 97–98, Dec. 1996.